multimedia and security information technology

Definície, pojmy, vysvetlenia

Hardware

Hardware je technické vybavenie počítača. Sú to fyzické komponenty počítačového systému. Takže všetko čo je hmatateľné.

 

Software

Softvér je programové vybavenie alebo súhrn všetkých programov počítača alebo iného zariadenia. Má nemateriálnu povahu.

 

Periférie

Počítačové periférie sú súčasťou PC kompletu zlepšujúce funkčnosť počítača. Periférie slúžia na zabezpečenie komunikácie PC s okolím. Pod týmto si môžeme predstaviť všetky zariadenia pripojené k PC. Ich úlohou je prísun dát do PC alebo naopak, ich zobrazovanie a tlač. Periférie môžeme rozdeliť na vstupné (klávesnica, myš, kamera, mikrofón, skener, atď.) a výstupné (monitor, projektor, tlačiareň, reproduktory, atď.).

 

Sieťové prvky

Sieťové prvky sú rôzne zariadenia a doplnky ktoré zabezpečujú a napomáhajú vzájomnému prepojeniu počítačov a iných zariadení pripojených do počítačovej siete. Počítačová sieť je vzájomné prepojenie počítačov a zariadení za účelom ich komunikácie a zdieľania sieťových prostriedkov.

 

Servery a storage

Čo je to server ? Jednoducho možno povedať, že je to počítač upravený za účelom poskytovania určitých služieb. Oproti klasickým počítačom je však rýchlejší, stabilnejší a vyrobený s dôrazom na nepretržitú prevádzku. Na serveroch sa využívajú operačné systémy napríklad typu Windows, Unix, Linux a Mac.  Medzi najčastejšie typy serverov patria: sieťový server, webový server, databázový server, mail server, aplikačný server, file server a print server.

 

Zdravotná signalizácia

Veľa ľudí si myslí, že sa dostatočne postarajú o starších členov rodiny tým, že im dajú svoj starý mobil, alebo v lepšom prípade kúpia telefón pre seniorov. Toto riešenie môže byť vyhovujúce pokiaľ ide o ľudí vo veľmi dobrom zdravotnom a duševnom stave, u ktorých je riziko pádu alebo iných problémov len veľmi malé. Pre seniorov v horšom stave, je pre privolanie pomoci najvhodnejším riešením náramkové tlačítko, ktoré je vždy dosiahnuteľné. Takéto zariadenia môžu volať viacerým členom rodiny, alebo na dispečing sociálnych služieb.

 

Alarmy

Elektronický zabezpečovací systém je určený pre detekciu vstupu alebo pokusu o vstup do chráneného priestoru a následnú akustickú, optickú alebo inú signalizáciu. Ide teda o zariadenie, ktoré slúži na ochranu osôb alebo majetku. 

 

Objektové systémy

Prístupové systémy slúžia na riadenie prístupu osôb do objektov podľa definovaných kritérií.  Identifikácia prebieha na základe zadania kódu, overenia kontaktnými či bezkontaktným prvkami alebo  rozoznaním biometrického údaja. Základom prístupových systémov sú teda klávesnice alebo čítačky, ktoré pracujú samostatne, alebo v sieti. Dodatkovými funkciami prístupových systémov sú: záznam prístupov, prepojenie na zabezpečovaciu ústredňu, vytváranie užívateľských časových zón... Do tejto skupiny produktov tiež patria audio a videovrátniky umožňujúce audiovizuálnu komunikáciu osoby  vyžadujúcu prístup, s osobou ktorá ho má prideliť, ďalej sem patria systémy na kontrolu obchôdzky strážnikov.

 

Satelitná a TV technika

Digitálna televízia je v súčasnosti dostupná najmä prostredníctvom satelitného vysielania (systém DVB-S/S2), pozemného digitálneho vysielania (terrestrial – DVB-T), internetového pripojenia (IPTV), a v  niektorých oblastiach poskytujú kábloví operátori digitálnu televíziu v systéme DVB-C, a to metalickými  alebo optickými sieťami, alebo cez systémy MMDS a MVDS.

« späť